مشاهده پیش بینی تفصیلی      وضع هوا روی نقشه

 پیش بینی ایستگاه های 24 ساعته/span>وضعیت هوای فعلی شاخص آسایش   m/s باد رطوبت هوا
%
دمای هوا
C
نام ایستگاه

فرودگاه شهید بهشتی

اصفهان- ازن سنجی

داران

خور و بیابانک

کاشان

نایین
   
پیش بینی ایستگاه های 12 ساعتهوضعیت هوای فعلی شاخص آسایش  m/s باد رطوبت هوا دمای هوا نام ایستگاه

چادگان

مبارکه

کبوتر آباد

نجف آباد

میمه

مورچه خورت

سمیرم

نطنز

گلپایگان

اردستان

شهرضا

فریدونشهر

زرین شهر

خوانسار

ورزنه